POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Sklepu internetowego edulepki.pl („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane przez Sprzedającego, tj. EDULEPKI® Sp. z o.o. z siedzibą w SOPOCIE, przy ul. Chmielewskiego 5/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Sopot, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000847600, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 585-149-15-03, REGON 386382086, która jest administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”).

1.2. Kontakt z Administratorem oraz z Inspektorem danych osobowych może odbywać się w szczególności mailowo przez adres email: INFO@EDULEPKI.PL lub pod adresem pocztowym EDULEPKI® sp. z o.o. ul. Chmielewskiego 5/3, 81-721 Sopot.

2. ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA

2.1. Zakres przetwarzanych przez Sprzedającego danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Kupującego, a następnie przesłanych, za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego, może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania/dostawy, adresu IP komputera, imię i nazwisko dziecka Kupującego.

2.2. W przypadku uzyskania przez Sprzedającego wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

2.3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia złożenia ostatniego Zamówienia, zaś w przypadku subskrybentów Newslettera, do momentu wypowiedzenia umowy Newslettera, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

2.4. Sprzedający nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.

2.5.Dane osobowe Kupujących nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

3. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

3.1. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu:
(a) realizacji przepisów prawa;
(b) wykonywania umów sprzedaży, świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia Konta użytkownika oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie;
(c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedającego.

3.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku:

3.2.1. o którym mowa w 3.1. lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem,

3.2.2. o którym mowa w 3.1. lit. (b), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

3.2.3. o którym mowa w 3.1. lit. (c) – dobrowolnie wyrażona zgoda Kupującego.

3.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie Zamówień przez Sprzedającego i świadczenia przez niego usług na rzecz Kupującego.

4. ODBIORCY DANYCH

4.1. Sprzedający może powierzać przetwarzanie dane osobowych podmiotom trzecim, wówczas odbiorcami danych Kupującego, mogą być: dostawca hostingu dla Sklepu internetowego www.edulepki.pl, firma obsługująca technicznie Sklep internetowy www.edulepki.pl, w tym dokonująca przesyłki Newslettera, firma obsługująca płatności (m.in. PayPro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań przy ul. Kanclerska 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie), firma księgowa, sklep flagowy, przewoźnik.

4.2. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedającego mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

4.3. Każdy podmiot, któremu Sprzedający powierza do przetwarzania dane osobowe Kupującego, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Kupującego w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Kupującego, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Sprzedający.

4.4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Kupującego, którego dane dotyczą.

5. PRAWA PODMIOTU DANYCH

5.1. Każdy Kupujący ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych
zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do
Sprzedającego, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub
współpracował Sprzedający, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedającego na temat Kupującego, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie,
(d) żądania od Sprzedającego dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Sprzedającemu zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Sprzedającego do organu nadzorczego.

6. INNE DANE

6.1. Sklep internetowy edulepki.pl może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Kupującego – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Sklepu internetowego edulepki.pl i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Kupującego, jeżeli wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Kupującego, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem internetowym edulepki.pl. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Sklepu internetowego edulepki.pl i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Kupującego.

7. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

7.1. Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne określone w zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Sprzedający wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

7.2. Sprzedający wdraża wszystkie adekwatne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Kupującego.

7.3. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w ramach Sklepu internetowego edulepki.pl wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywają się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Kupującego, a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

7.4. Sprzedający wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet. Sprzedający rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

8. COOKIES

8.1. W celu prawidłowego działania Sklepu internetowego edulepki.pl, Sprzedający korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego edulepki.pl, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Kupujący korzysta – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

8.2. Sprzedający wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Gościa oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Kupującego, aż do ich skasowania.

8.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Kupującego. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. Cookies Sklepu internetowego edulepki.pl są bezpieczne dla urządzenia Kupującego, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania

8.4. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep internetowy edulepki.pl nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Sprzedawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

8.5. Kupujący może włączyć zapisywanie Cookies zewnętrznych na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub funkcji Sklepu internetowego edulepki.pl.

8.6. Sprzedający wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Kupującego w Sklepie internetowym edulepki.pl i utrzymywania sesji Kupującego; konfiguracji Sklepu internetowego edulepki.pl i dostosowania zawartości strony do preferencji Kupującego, takie jak: rozpoznanie urządzenia Kupującego, zapamiętanie ustawień wybranych przez Kupującego; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Sklepu internetowego edulepki.pl; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

8.7. Sprzedający wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Sklepu internetowego edulepki.pl, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, instagram.com, pinterest.com oraz youtube.com.

8.8. Kupujący może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Kupujący może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

8.9. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020